ગુજરાત સ્ટેટ ફુટબોલ એસોસિયેશન ના જોઈન્ટ સેક્રેટી પદે યુથ ફોર ગુજરાત ના અધ્યક્ષ શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ પાટીલ ની ફરી પસંદગી થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન

06 August , 2017

ગુજરાત સ્ટેટ ફુટબોલ એસોસિયેશન ના જોઈન્ટ સેક્રેટી પદે યુથ ફોર ગુજરાત ના અધ્યક્ષ શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ પાટીલ ની ફરી પસંદગી થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન