આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ ના જીવન સંગીની ધરમપત્ની શ્રીમતી ગંગાબેન પાટીલ ને એમના જન્મદિવસ ની હાર્દિક શુભકામનાઓ

16 August , 2017

આદરણીય સાંસદ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ ના જીવન સંગીની ધરમપત્ની શ્રીમતી ગંગાબેન પાટીલ ને એમના જન્મદિવસ ની હાર્દિક શુભકામનાઓ