ગુજરાત સરકારની સર્વ શીક્ષા અભિયાન યોજના હેઠળ ગણદેવીના નાંદરખા ખાતે પ્રાથમીક વીદ્યામંદિરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

16 February , 2018

ગુજરાત સરકારની સર્વ શીક્ષા અભિયાન યોજના હેઠળ ગણદેવીના નાંદરખા ખાતે પ્રાથમીક વીદ્યામંદિરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું