દેશમાં પ્રથમ વખત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ નર્સિંગ કોલેજ ખાતે નર્સિંગના પ્રથમ વર્ષના ૪૯૫ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે કેન્ડલ લાઈટ કરી શપથગ્રહણ કરીને રેકર્ડ નોંધાવ્યો.

03 March , 2018

દેશમાં પ્રથમ વખત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ નર્સિંગ કોલેજ ખાતે નર્સિંગના પ્રથમ વર્ષના ૪૯૫ વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે કેન્ડલ લાઈટ કરી શપથગ્રહણ કરીને રેકર્ડ નોંધાવ્યો.