મોદી સરકારએ ગરીબ નાગરિકના હિતમાં લીધો નિર્ણય , આધાર સરકારી યોજના સાથે ૩૦ જૂન સુધી જોડી શકાશે       સાંસદ સી.આર.પાટીલની રજુઆતને પગલે ઉત્તરભારતીય માટે ઉધના થી છપરા જવા માટે 2 નવી હોલી ડે સ્પેશ્યલ ટ્રેનની રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેરાત      

Join Volunteers

માન. ડૉ. શ્રી જીતેન્દ્ર સિંહજી અને ભા.જ.પાનાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી માન. શ્રી વી. સતીશજી સાથે ચૂંટણીનાં અનુસંધાનમાં મીટીંગ મળી.

01 November , 2017

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummyThis year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy