માન. ડૉ. શ્રી જીતેન્દ્ર સિંહજી અને ભા.જ.પાનાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી માન. શ્રી વી. સતીશજી સાથે ચૂંટણીનાં અનુસંધાનમાં મીટીંગ મળી.

01 November , 2017

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummyThis year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy