ભા.જ.પાનાં રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીશજીની હાજરીમાં નવસારી જીલ્લાના પાર્ટીનાં આગેવાનો સાથે આવનારી ચૂંટણીને અનુલક્ષીને મીટીંગ મળી.

02 November , 2017

This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy. This year, in this election, we are called to reaffirm our values and our commitments, to hold them against a hard reality. Lorem Ipsum is simply dummy.